Công khai danh sách thí sinh sẽ được kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019

Căn cứ Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc “phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển năm 2019 đối với các trường hợp đạt thành tích cao trong lĩnh vực Văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao thuộc Sở Văn hoá và Thể thao”

Thực hiện công văn số 2154/SVHTT-TCPC ngày 19/6/2019 của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội về việc công khai danh sách thí sinh sẽ được kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không thi tuyển năm 2019

Link văn bản số 2154/SVHTT-TCPC

2154/SVHTT-TCPC